FAQ

Der er naturligt nok mange spørgsmål, når man drøfter muligheden for at etablere et biogasanlæg.

Her har listet de spørgsmål, der indtil videre er oftest stillede – samt svarene på disse spørgsmål:

Kommer der mere eller mindre transport til Haderslev Næs ifm Naturbiogas Sode?

Der snakkes meget om den øgede transport i forbindelse med en eventuel etablering af et biogasanlæg på
Haderslev Næs. Men fakta er, at Naturbiogas Sode vil bidrage til at reducere transportbelastningen markant.
Faktisk vil lastbilerne til et biogasanlæg ved Sode kun køre en femtedel af afstanden i forhold til, hvis
biomassen skal transporteres til et andet biogasanlæg.

Ovenstående fakta er baseret på de helt konkret målinger, der er beregnet ud fra hvor biomassen vil komme fra.
Det er nemlig sådan, at Naturbiogas Sode har en budgetteret kapacitet på cirka 200.000 tons biomasse.
Cirka 100.000 tons biomasse vil blive leveret fra 17 adresser, som driftes af Bram I/S. De resterende
100.000 tons biomasse vil komme fra andre besætninger i området. Der er imidlertid ikke indgået bindende
aftaler med nogle af de øvrige landmænd endnu, og da vi ønsker at holde os til fakta, har vi udarbejdet en
beregning på transportbehovet for de cirka 100.000 biomasse fra Bram I/S. 100.000 tons biomasse, der altså
skal realiseres og transporteres – uanset om der etableres et biogasanlæg på Sode eller ej.

Disse beregninger viser, at transportafstanden fra de 17 adresser til Naturbiogas Sode gennemsnitligt
er 125 kilometer om dagen i 240 dage.

Hvis Naturbiogas Sode ikke bliver en realitet, er sagen den, at deri fremtiden vil blive produceret
cirka 100.00 biomasse fra de 17 adresser. Den mængde biogas vil således skulle transporteres til fx Sønderjysk
Biogas i Bevtoft – og den samlede transportafstand vil gennemsnitligt blive cirka 700 kilometer om dagen.

 

Skal jeg være bekymret for lugtgener?

Reglerne for lugt fra biogasanlæg er faktisk meget strengere end ved etablering af en svinestald.
Om foråret vil du opleve færre lugtgener end nu, fordi gyllen, der spredes på markerne, lugter
markant mindre, når gyllen har været gennem biogasanlægget. 

Lugt fra et biogasanlæg betyder gas- og energitab, og da vi skal sælge gassen, har vi ingen interesse
i at slippe den ud.

 

Findes der lugtgrænseværdier i Danmark?

Ja, det gør der. I Danmark er der strenge krav til lugtgrænseværdier for henholdsvis industri og landbrug.
Et biogasanlæg er betegnet som ”industri”, der har langt strengere grænseværdier end landbruget har.
Læse mere om lugtgrænseværdier i ”Begrænsning af lugtgener fra virksomheder”
og i ”Husdyrsbekendtgørelsen – Genekriterier for lugtemission”.

 

Hvorfor er biogas en god idé?

Biogas fremstilles af gylle og er et bæredygtigt alternativ til benzin og diesel især til tung transport.
Den anvendes desuden til opvarmning af for eksempel parcelhuse. Biogas reducerer 
CO2-udledningen, og samtidig er den afgassede gylle mere bæredygtig og skånsom
for vandmiljøet, når den spredes ud på markederne.

 

Hvorfor er Haderslev Næs valgt til anlægget?

Vi ønsker at anlægget skal genere mindst muligt. Ved placeringen på Hejsager Næsvej 137
er der 6-700 meter til nærmeste nabo, og alle transporter til og fra anlægget kommer til at
foregår via hovedvejen. Ingen transporter kommer til at køre gennem byer. 

 

Hvor meget biogas vil anlægget producere?

Naturbiogas Sode vil med en kapacitet på 200.000 ton biomasse producere 10 millioner kubikmeter
biogas årligt.

Når anlægget kører på max belastning, vil det producere 2000 kubikmeter biogas i timen, hvilket
kan omregnes til en max produktion på 17,5 millioner kubikmeter biogas årligt. Men da der vil være
sæsonudsving, hvor anlægget ikke kører på max belastning, regner vi med at producere 10 millioner
kubikmeter biogas årligt.

Mængden af biogas afhænger først og fremmest af, hvad man ”fodrer” anlægget med. Jo bedre foder,
jo højere produktion. I Naturbiogas Sode skal der fodres med lokale vegetabilske landbrugsbaserede
biomasser og husdyrgødninger, både flydende og faste samt nogle vegetabilske organiske restprodukter,
som glycerin, melasse mv.

 

Hvor mange lastbiler kører til og fra anlægget?

Anlægget vil modtage gylle 240 dage om året. En del af gylletransporten er allerede ude på vejene,
så det er et spørgsmål om, at kørslen flytter fra ét sted til et andet. 

På en almindelig dag vil cirka 36 lastbiler levere gylle til anlægget, og 36 lastbiler vil transportere
biomasse og restprodukter fra anlægget igen.

I spidsbelastningsperioder for eksempel omkring høst vil der ifølge beregninger være tale
om max 71 lastbiler, der leverer gylle, og max 71 lastbiler der kører fra anlægget.
Det drejer sig om cirka 40 dage om året.

 

Vil der være larm fra selve anlægget?

Nej, det hele foregår inde i anlægget og vil ikke genere omgivelserne.