Naturbiogas Sodes og FN’s Verdensmål

Naturbiogas Sode gør mange ting, som er i direkte relation til FN’s Verdensmål, og det er vi stolte af.

Verdensmål 7 – Bæredygtig energi

Verdensmål 7 går overordnet ud på, at i 2030 skal alle mennesker have adgang til bæredygtig og pålidelig energi, som de har råd til at betale for. Delmål 7.3, som Naturbiogas Sode fokuserer på, indikerer, at vi inden 2030 skal blive dobbelt så hurtige til at forbedre den globale energieffektivitet.

Hos Naturbiogas Sode bidrager vi til den bæredygtige energi og fordoblingen af energieffektiviteten ved at øge udnyttelsen af biomassernes kulstofindhold og omdanne det til så meget metan som muligt. Udover det minimeres energiforbruget også i produktionen, samtidig med at overskudsvarmen fra vores processer udnyttes. Vi udfaser brugen af fossil energi til fordel for vedvarende og CO2-neutrale energikilder.

Udover delmål 7.3 fokuserer vi også på delmålet 7.a, der går ud på at styrke adgangen til forskning, teknologi og investeringer inden for ren energi. Her deltager Naturbiogas Sode i forskellige projekter med viden og erfaring, og vi bestræber os på sammen med vores samarbejdspartnere hele tiden at udvikle os. Vi arbejder på at udvikle forbehandling af halm og dybstrøelse, så vi kan optimere gasudbyttet af halmen. Udover det arbejder vi på at forbedre kvaliteten af den afgassede biomasse, så plantenæringsstofferne kan udnyttes optimalt i marken.

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion

Verdens forbrug stiger dag for dag og skaber et øget pres på verdens ressourcer. Derfor bliver der et større behov for at genbruge flere ressourcer og skabe bæredygtige forbrugsvaner hos både virksomheder og privatpersoner. Naturbiogas Sode fokuserer på 12.5, der omhandler en væsentlig reducering i affaldsgenereringen inden 2030, gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Hos Naturbiogas Sode er vi ed til at nyttiggøre organisk affald ved at omdanne det til grøn gas og grøn gødning.

 

 

 

Verdensmål 13 – Klimaindsats

Klimaforandringer påvirker alle lande på jorden, og verdensmål 13 handler om at mindske verdens CO2-udslip for at sikre, at kloden ikke opvarmes. Når fossile brændstoffer som kul og olie forbrændes for at lave energi, bliver CO2 frigivet i atmosfæren, hvilket bidrager til den globale opvarmning.

Naturbiogas Sode gør en stor klimaindsats ved at producere CO2-neutrale energikilder, som begrænser det samlede CO2-udslip i atmosfæren. Anvendelse af grøn biogas reducerer drivhusgasudledningen og fortrænger brugen af fossil naturgas, og på den måde bidrager vi til en mere bæredygtig fremtid.

Verdensmål 17 –Partnerskaber for handling

Verdensmålet om partnerskaber for handling skal sikre, at Verdensmålene kan opnås i 2030. Naturbiogas Sode kan bidrage med overskudsvarme, som ved hjælp af nytænkning af samarbejde og partnerskaber på sigt kan blive en del af løsningen til Haderslev Kommunes forsyning af billig, grøn varme til borgerne. Hos Naturbiogas Sode arbejder vi målrettet med verdensmål 17, idet vi tror på, at vi sammen kan gøre en meget større forskel end vi kan hver især.