Om biogasproduktion

I Danmark har regeringen i 2018 indgået en energiaftale, der tilsiger, at Danmarks energiforsyning i 2050 hviler på 100% vedvarende energi samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes.

Biogas er et vigtigt bidrag til fremtidens energiforsyning og skal bidrage til, at kul og olie erstattes af vedvarende energikilder. Princippet i biogasproduktion er at udvikle fordelene ved at udnytte husdyrgødning til produktion af CO2-neutral energi og desuden at begrænse miljøbelastningen i lokalområdet.

Fordele ved biogas

Et biogasanlæg kan aftage gylle fra både svin, kvæg og fjerkræ. Ved at anvende gyllen til biogas reducereres CO2-udledningen, og samtidig er den afgassede gylle mere bæredygtig og mere skånsom for vandmiløjet, når den spredes på markederne.

Det er kun et reststof, der anvendes til gødning, og det betyder, at mindre kvælstof udledes i vandløbene.