Om biogasproduktion

I Danmark har regeringen i 2018 indgået en energiaftale, der tilsiger, at Danmarks energiforsyning i 2050 hviler på 100% vedvarende energi samtidig med, at forsyningssikkerheden opretholdes. Visionen for Naturbiogas Sode er at være en del af Danmarks grønne omstilling, og at områdets landbrug i fremtiden bliver CO2-neutrale.

Biogas er et vigtigt bidrag til fremtidens energiforsyning og skal bidrage til, at fossile brændstoffer som kul og olie erstattes af vedvarende energikilder. Princippet i biogasproduktion er at udvikle fordelene ved at udnytte husdyrgødning til produktion af CO2-neutral energi og desuden at begrænse miljøbelastningen i lokalområdet.

Produktionen af biogas er en proces, der består af flere trin, hvor biomassen bliver nedbrudt eller afgasset i et iltfrit miljø. Det er med til at skabe biogassen, som efter at have været gennem biogasanlægget kan ledes ud i det nationale gasnet og for eksempel anvendes til opvarmning af huse.

Naturbiogas Sode har en kapacitet på 200.000 tons biomasse per år. Biomassen vi bruger består hovedsageligt af husdyrgødning, men også lokalt vegetabilsk landbrugsbaseret biomasse samt nogle vegetabilske organiske restprodukter, som for eksempel glycering, melasse og kartoffelpulp.

Når processen er slut, er restproduktet afgasset gylle, som vi leverer tilbage til landmændene, der kan bruge den som gødning på deres marker. Afgasset gylle fra Naturbiogas Sode sammensættes til præcis den jord, den spredes på.

Fordele ved biogas

Der er flere fordele ved biogas. Et biogasanlæg kan aftage gylle fra både svin, kvæg og fjerkræ. Det gør vi også hos Naturbiogas Sode. Ved at anvende gyllen til biogas reduceres CO2-udledningen. Vi udnytter, hvad der normalt ville være et biprodukt fra landbruget til en vedvarende energikilde, der er et led i Danmarks grønne omstilling.

Samtidig er den afgassede gylle mere bæredygtig og mere skånsom for vandmiljøet, når den spredes på markederne. Det er kun et reststof, der anvendes til gødning, og det betyder, at mindre kvælstof udledes i vandløbene. Derudover gør processen med at omdanne biomassen til biogas at næringsstofferne i reststoffet/den afgassede gylle er lettere tilgængelige for planter.